ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ทัศนะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศยามล ชิตาพนารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวัฒน์ สุขีสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร แพ่งเกษร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสุทธิกิตติวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินันท์ บุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุชาดา พวงโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่ง : เลขานุการ