คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางศินีนาฏ ดวงธนู

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสมพร กองรส
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุดาศรี สิงห์ทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุภัสสร อุทัยศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพงษ์พิรุณ วดีศิริศักดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววันดี ฤทธิ์เรืองรอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางศินีนาฏ ดวงธนู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางภัทรสุภา ทิพยะพร

นายศักดา หะวัน

นายสุวัฒน์ มุขชาติ