กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาสนา สุดใจประภารัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพงษ์พิรุณ วดีศิริศักดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุศรินทร์ รังศรัณย์

นายศุภรัตน์ ทิพยะพร

นางสาวมาลา ภาคาทิน

นางสาวรจนา สุทธลักษณ์

นางดาราวรรณ ทิมทอง