คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายภิญโญ วรรณสุข

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายชนธร บุญวัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางพุทธชาติ บุบผา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภัสรา สงวนผิว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเรณู วัชรพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางอลงกรณ์ ไวยมิตรา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายภิญโญ วรรณสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางวรรณี สงวนทรัพย์

นางวาสนา สุดใจประภารัตน์

นาย สุรนัย ผาสุขโอษฐ์