คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศวรรณญา หงษ์ทอง

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกนกวรรณ กนกเพ็ชรรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศวรรณญา หงษ์ทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางชลิดา สุขเกษม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเจติยา เข็มอนุสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอารีย์ญา คงประโยชน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวมาลา ภาคาทิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายอภินันท์ สินเสริมเมือง

นางสาวนพรัตน์ เดชมณี

นางสาวปาริชาติ โต๊ะเอี่ยม

นางสาวศรีประภา เสถียรอรรถ