คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววาสนา หลักแก้ว

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเบ็ญจมาศ วรรณสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางประนอม คล้ายรักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววาสนา หลักแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุธาสินี แสนวงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวรจนา สุทธลักษณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอ้อมกาญจน์ อุบลธิปธนาโชค
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายสุทัศน์ คงศรี

นางดาราวรรณ ทิมทอง

นางรัฐกาญจน์ ทรงผาสุข

นายสรศักดิ์ อินทร์พร