ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.2
95
85
180
6
อบ.3
88
121
209
6
รวม อบ.
183
206
389
12
ป.1
131
92
223
6
ป.2
106
130
236
6
ป.3
128
123
251
6
ป.4
131
109
240
6
ป.5
104
141
245
6
ป.6
118
118
236
6
รวมประถม
718
713
1,431
36
รวมทั้งหมด
901
919
1,820
48
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563