ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่1
ภาษาไทย
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์
สระอา ภาษาไทย ป.1 เรื่อง สระอี

ภาษาจีน
มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ คลิป2
มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ คลิป 3 มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ คลิป 4

ภาษาอังกฤษ
Let's Go 1 Let’s Remember Let's Go 1 Unit 1 Things for School, Let’s Talk
Let's Go 1 Unit 1 Things for School, Let’s Learn Let's Go 1 Unit 1 Things for School, Let’s Learn More

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ป 1 คลิป 1 คณิตศาสตร์ ป 1 คลิป 2
คณิตศาสตร์ ป 1 คลิป 3 คณิตศาสตร์ ป 1 คลิป 4