ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่5
ภาษาอังกฤษ
คลิปที่ 1 Unit 1 How Much Food? คลิปที่ 2 Unit 1 How Much Food?
คลิปที่ 3 Unit 1 How Much Food? คลิปที่ 4 Unit 1 How Much Food?
คลิปที่ 1 Unit 2 Comparing Animals คลิปที่ 2 Unit 2 Comparing Animals
grammar friends 5 clip5 คลิปที่ 3 Unit 2 Comparing Animals
คลิปที่ 4 Unit 2 Comparing Animals คลิปที่ 5 Unit 2 Comparing Animals
anuban ay GF5 clip8 anuban ay GF5 clip9
คลิปที่ 1 Unit 3 Last Weekend anuban ay GF5 clip10
คลิปที่ 1 Unit 4 Activities anuban ay GF5 clip14
คลิปที่ 2 Unit 4 Activities anuban ay GF5 clip15
คลิปที่ 3 Unit Activities anuban ay GF5 clip16

ภาษาจีน

 

TEACHER WANG (การแนะนำตัวเอง)
TEACHER WANG (ตัวเลขภาษาจีน)
TEACHER WANG(สี)
TEACHER WANG (运动) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิปที่ 7
TEACHER WANG (电器) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิปที่ 8
TEACHER WANG (电器) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิปที่ 9
TEACHER WANG (我的学校) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิปที่ 10
TEACHER WANG (我去打篮球) ชั้นประถมศึกษาปีที่5 คลิป 14
TEACHER WANG (我的学校) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิปที่ 15
TEACHER WANG (第七课มาฝึกเขียนอักษรจีนกันเถอะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิป 16