กลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอ้อมกาญจน์ อุบลธิปธนาโชค
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางภัทรสุภา ทิพยะพร

นางสาววาสนา หลักแก้ว