วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

นักเรียนมีความพร้อมทุกด้านเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนที่เข้มแข็ง

ปรัชญาโรงเรียน

เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานเอกลักษณ์ไทย