บุคลากรโครงการภาษาจีน

นางสาวสุพัตรา ทิพวงค์

นางสาวธัญพร เพ็งขจร

Mr. Chen Lunchang

Ms. Liu Yuanyuan