ลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวอัญชิสา จันทร์นก

นางสาวอรวรรณ ท่าตะเตียน

นายดำรงศักดิ์ พิกุลแก้ว