กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนิจจารีย์ ลักษณะโยธิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนพรัตน์ เดชมณี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ