ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนิจจารีย์ ลักษณะโยธิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนพรัตน์ เดชมณี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ