ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
       โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2487  ณ บ้านหมื่นคล่องคำณวนการ ตำบล  หอรัตนไชย อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวบรรจบพันธ์ สังขดุล  และนางสาวบุษบง คล่องคำณวนการ  เป็นผู้  ดำเนินการ แต่อยู่ในความดูแลของ นางสาวอุบล ประภาวสิทธิ์  ครูใหญ่  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2490 ได้มาเปิดทำการ  สอนในบริเวณโรงเรียนสตรีจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยซ่อมเรือนอาหารเก่าของโรงเรียนขึ้นเป็นสถานที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2  
     ต่อมากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้างมาให้เป็นจำนวนเงิน 229,200 บาท ซึ่งเมื่อ ประมูลราคาแล้ว ยังขาดเงินอยู่อีก 5,400 บาท ท่านศึกษาธิการจังหวัด ขุนศึกษากรรม์พิเศษ ได้ขอความร่วมมือไปยัง นายแพทย์ทรวง เดชกำแพง ตลอดจนสมาชิก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือสมทบทุน 5,000 บาท จึงจัดสร้างตามแบบแปลนของกรมสามัญศึกษา ตัวโรงเรียนเป็นอาคารไม้  ชั้นเดียว กว้าง 11 เมตร ยาว 52 เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ทำการย้ายจาก โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2497 โดยมี นางสาวบุญช่วย ขันธมุติ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นางสาวมารยาต บำบัดนรภัย นางสาวสนุ่น คงพันธ์ เป็นผู้ ดำเนินการสอน และเริ่มทำการเปิดป้ายนามโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2497 โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ) ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธี ในขณะนั้นมีนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน
 โรงเรียนอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นตรงต่อศึกษาธิการจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2497 และในปี พ.ศ. 2523 ได้โอนสังกัดมาอยู่ในความดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ดังนี้
..

ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
ตั้งแต่
ถึง
1
นางสาวบุญช่วย   ขันธมุติ
ครูใหญ่
1 ตุลาคม 2499 9 มิถุนายน 2512
2
นางวิจิตรา น้ำเพชร
ครูใหญ่
1 กรกฎาคม 2513 1 ตุลาคม 2527
3
นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส
อาจารย์ใหญ่
1 ตุลาคม 2527 14 มีนาคม 2534
4
นางวิจิตรา น้ำเพชร
ผู้อำนวยการ
15 มีนาคม 2534 30 มกราคม 2542
5
นายสมหมาย ปลื้มญาต
ผู้อำนวยการ
15 มีนาคม 2542 30 กันยายน 2547
6
นายวีระ แก้วหวาน
ผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม 2547 30 กันยายน 2551
7
นายสมควร ทัศนะ
ผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม 2551 30 กันยายน 2554
8
นายจำเนียร คุณเผือก
ผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม 2551
30 กันยายน 2559
9
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการ
3 พฤศจิกายน 2559 30 กันยายน 2563
10 ว่าที่ร้อยตรี ดร. คุณาวุฒิ เดชเสถียร ผู้อำนวยการ 15 ตุลาคม  2563 30 กันยายน 2564
11 นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผู้อำนวยการ 1 ตุลาคม  2564 ปัจจุบัน

..โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยายินดีต้อนรับ ผอ.จุไรรัตน์  เอิบกมล เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
             ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,900 คนเศษ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ถ.1 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา เขตบริการของ โรงเรียน มี 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหัวรอ ทุกหมู่ ตำบลหอรัตนไชย ทุกหมู่ ตำบลท่าวาสุกรี เฉพาะหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5