กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ หากะวี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดช

นายสรศักดิ์ อินทร์พร