ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ หากะวี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดช

นายสรศักดิ์ อินทร์พร