กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปาริชาติ โต๊ะเอี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวรรณี สงวนทรัพย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวัฒน์ มุขชาติ

นางภัทรสุภา ทิพยะพร

นางมาริสา วงศ์สุกรรม

นางสาวโศรตรีย์ แพงจันทร์

นายสุทัศน์ คงศรี

นายเทอดศักดิ์ บุบผา