ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปาริชาติ โต๊ะเอี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณี สงวนทรัพย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวัฒน์ มุขชาติ

นางภัทรสุภา ทิพยะพร

นางมาริสา วงศ์สุกรรม

นางสาวโศรตรีย์ แพงจันทร์

นางมาเรียม ณัฎฐ์ถาวรีย์

นายสุทัศน์ คงศรี

นายเทอดศักดิ์ บุบผา