ลูกจ้างประจำ

นายปรีชา วงษ์เปี่ยม

นายสุทธิเดช อยู่เรืองเดช

นางตุลย์ญาดา ทองแฉล้ม

นางละเมียด วงษ์เปี่ยม