พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความพร้อมเต็มศักยภาพอย่างเสมอภาค

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำความรู่สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาสู่สากล

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านรักความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นอยุธยา

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้านบริหารจัดการ ด้านจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยี

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน