ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพุทธชาติ บุบผา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประนอม คล้ายรักษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศินีนาฏ ดวงธนู

นางสุดาศรี สิงห์ทอง

นางสาวสุภัสสร อุทัยศรี

นางสาวสุจิตรา สุทนต์

นางสาวภัสรา สงวนผิว

นางมานิจ สมจิตร์

นางวรารัตน์ โคตรสมบัติ

นางสาวกนกวรรณ กนกเพ็ชรรัตน์

นางสาวอารีย์ญา คงประโยชน์

นางสาววาสนา หลักแก้ว