กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัฐกาญจน์ ทรงผาสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุธาสินี แสนวงค์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศักดา หะวัน

นางสาวชารีฟา มาสกุล

นางอลงกรณ์ ไวยมิตรา

นางสาวจิตรา วิชยุทธ์

นางสาวเจติยา เข็มอนุสุข