ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติโครงการ MEP

Mr. Jay Longshore

Mr. David Schafer

Mr. William Roscoe

Ms. Argely Bernal

Ms. Rizza T. Rubio

Ms. Kornelia C. Agpawan

Mr. Ludovico Honrada

Ms. Meriam C. Agpawan

Mr. Gerald Black

Ms. Ilona Ivleff

Mr. Vladyslav Traplia