ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติโครงการ MEP

Mr. David Schafer

Ms. Rizza T. Rubio

Ms. Kornelia C. Agpawan

Mr. Ludovico Honrada

Ms. Meriam C. Agpawan

Mr. Gerald Black

Ms. Ilona Ivleff

Mr. Vladyslav Traplia