วิชาการประจำสายชั้น

นางสมสิริ พึ่งวร
วิชาการประจำสายชั้นอนุบาลปีที่2

นางประภาศรี อยู่จุ้ย
วิชาการประจำสายชั้นอนุบาลปีที่3

นางสุดาศรี สิงห์ทอง
วิชาการประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางประภารัต มีเหลือ
วิชาการประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่2

นายภิญโญ วรรณสุข
วิชาการประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางวันทนา เวชการ
วิชาการประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางสาวศวรรณญา หงษ์ทอง
วิชาการประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางประนอม คล้ายรักษ์
วิชาการประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่6