คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประภารัต มีเหลือ

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประภารัต มีเหลือ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกนกรัตน์ ราตรีโชติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัทญา เดชเพิ่มสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสกาวรัตน์ ไกยสวน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวธิติมา เลาะฟอ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุจิตรา สุทนต์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางบุศรินทร์ รังศรัณย์

นางมาริสา วงศ์สุกรรม

นางสาวชารีฟา มาสกุล

นายสุรศักดิ์ หากะวี