ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ธ.ค. 63 ถึง 19 ธ.ค. 63 กิจกรรม ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ป.6
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ป.6
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อ
พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ