ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ MEP

นางสาวศิริญญาภรณ์ กรีสุธา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวรรณชนะ พูลทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฑามาศ พฤฒากรณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชนัสม์ เพ็ชรรักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนฤมล นาแถมเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายจตุพจน์ มีครุฑ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายชนะศักดิ์ นิระหานี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 4/1 4/2

นางสาวพิมพ์วิภา ประทุม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 5/1 5/2

นางสาวจีรนันท์ เจ็งเจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 6/1 6/2

นางสาวลัดดาวรรณ ทราฤทธิ์
ธุรการ MEP

นางสาวณัฐธิดา งามสมทรัพย์
ประสานงาน MEP

นางสญมภรณ์ พุดตาล
บัญชี/การเงิน

นางกานต์ธีรา ขำดี
ห้องสมุดโรงเรียน

นายวรายุ ศรีบุบผา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

นายคณิศร์ ผิวทอง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

นายศุภเวช เนียมเล็ก
คนขับรถ

นายวีรกรณ์ ดาวกระจ่าง
นักการภารโรง