ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ MEP

นางสาวกัญญารัตน์ ประทุมรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสิริการย์ สินธุประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนัชชา เล่าเขตวิทย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชนัสม์ เพ็ชรรักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนฤมล นาแถมเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายจตุพจน์ มีครุฑ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอลิษา พรมวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพิมพ์วิภา ประทุม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวรรณชนะ พูลทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุธาทิพย์ นุชหลี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจีรนันท์ เจ็งเจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนิสารัตน์ อยู่เรืองเดช
ธุรการ MEP

นางสาวณัฐธิดา งามสมทรัพย์
ประสานงาน MEP

นางสญมภรณ์ พุดตาล
บัญชี/การเงิน

นางกานต์ธีรา ขำดี
ห้องสมุดโรงเรียน

นายคณิศร์ ผิวทอง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

นายศุภเวช เนียมเล็ก
คนขับรถ

นายวีรกรณ์ ดาวกระจ่าง
นักการภารโรง