คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางขวัญฤทัย ภู่สาระ

หัวหน้าคณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางประภาศรี อยู่จุ้ย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวทัศรินทร์ มหาพราหมณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวธนภรณ์ หารคง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวนันทิกานต์ โสมอินทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางขวัญฤทัย ภู่สาระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสุภาวดี มณีสาร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6