คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวรารัตน์ โคตรสมบัติ

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวรารัตน์ โคตรสมบัติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกัลยวีร์ พัฒนาพรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนิจจารีย์ ลักษณะโยธิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางมานิจ สมจิตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวโศรตรีย์ แพงจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางวันทนา เวชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายศุภรัตน์ ทิพยะพร

นางสาวจิตรา วิชยุทธ์

นายเทอดศักดิ์ บุบผา