คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางมานิจ สมจิตร์

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวรารัตน์ โคตรสมบัติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกัลยวีร์ พัฒนาพรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางมาเรียม ณัฎฐ์ถาวรีย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางมานิจ สมจิตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวโศรตรีย์ แพงจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางวันทนา เวชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดช

นายศุภรัตน์ ทิพยะพร

นางนิจจารีย์ ลักษณะโยธิน

นางสาวจิตรา วิชยุทธ์