เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
แกร่งกล้าเกริกก้องเกรียงไกร
ศักยภาพสูงส่งจิตมั่นคงมีวินัย
รวมใจรู้รักสามัคคี

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ศรัทธายึดมั่นความดี
วิชาการเรานำเสริมกิจกรรมเทคโนโลยี
โดยมีผู้ปกครองร่วมใจ

หลวงพ่อขาวเป็นศรีสง่า
ต่างศรัทธาเคารพเลื่อมใส
เราเพียบพร้อมคุณธรรมสร้างผู้นำความเป็นไทย
อบรมให้เยาวชนเป็นคนดี

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ตลอดเวลางานชุมชนเราดี
การกีฬาร้องรำกิจกรรมดนตรี
ศักดิ์ศรีต้นแบบเอกลักษณ์ไทย

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สองภาษาเกียรติก้องขจรไกล
สีฟ้าขาวกลีบบัวบานเด่นตระการเหนือใคร
เราภูมิใจพันผูกลูกอนุบาล