ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเรณู วัชรพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภินันท์ สินเสริมเมือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศักดิ์ชาย แสงศรีเรือง

นางสาวศรีประภา เสถียรอรรถ