กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเรณู วัชรพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอภินันท์ สินเสริมเมือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศักดิ์ชาย แสงศรีเรือง

นางสาวศรีประภา เสถียรอรรถ