คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวอุศนัน ขันสาคร

หัวหน้าคณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปรานี อินทผล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางลักคณา สุขมณี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวทาริกา ไกรยะถา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสมสิริ พึ่งวร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวอุศนัน ขันสาคร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6