ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.(หญิง) สุคณางค์ อารยพัฒน์มงคล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสง่างาม ครูผู้ช่วย
พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) ครู
พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง) ครู
พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง) ครู
พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล