ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพนิตา สุขสมแดน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Postgraduate Diploma in Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ทุนการศึกษาเต็มจำนวน หลักสูตร 1 ปี SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 (วันครู 2504) ครูผู้ช่วย
พ.ศ.๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ครู
พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล