ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก สังคมศึกษา วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าซุง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ครูใหญ่
พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ครูใหญ่
พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการ
พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการ
พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการ
พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล