ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้สูง ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้ สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สมัครทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ร้อยละ 100 จำนวนผู้เข้าสอบ 239 คน ผลการทดสอบ ดังนี้

วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 64.30 และนักเรียน ทำคะแนนได้ ระหว่าง 80-100 คะแนน จำนวน 36 คน

วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 61.58 และนักเรียน ทำคะแนนได้ ระหว่าง 80-100 คะแนน จำนวน 72 คน

วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 52.12 และนักเรียน ทำคะแนนได้ ระหว่าง 80-100 คะแนน จำนวน 31 คน

วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 43.80 และนักเรียน ทำคะแนนได้ ระหว่าง 60-100 คะแนน จำนวน 28 คน

#ขอบใจนักเรียน ที่ตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่

#ขอบคุณผู้ปกครอง ที่ส่งเสริมการเรียนของนักเรียน

#ขอบคุณคณะครู ที่ตั้งใจสอนอย่างเต็มความสามารถ

#ขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่บริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน


โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 75 ครั้ง