ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะที่ ๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะที่ ๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นำโดย นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา, นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ มาติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่ สพป.อย.1 และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
 
โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1, นางรัชดา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1, นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา และคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานการเปิดเรียนรูปแบบ On-site 
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 43 ครั้ง