ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะที่ ๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา, นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ มาติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่ สพป.อย.1 และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1, นางรัชดา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1, นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา และคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานการเปิดเรียนรูปแบบ On-site

โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,13:06   อ่าน 273 ครั้ง