ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้มากกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา ในการทดสอบ O-NET
♡ลูกๆอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มาแสดงความยินดีร่วมกัน ลูกๆสามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้มากกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในการทดสอบ O-NET ♡นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สมัครทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ร้อยละ 100 จำนวน 236 คน ปีการศึกษา 2563 ผลการทดสอบ ดังนี้ ☆วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 69.26 และนักเรียน ทำคะแนนได้ ระหว่าง 90-100 คะแนน จำนวน 13 คน ☆วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 64.15 และนักเรียน ทำคะแนนได้ ระหว่าง 90-100 คะแนน จำนวน 58 คน ☆วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 53.75 และนักเรียน ทำคะแนนได้ ระหว่าง 90-100 คะแนน จำนวน 33 คน ☆วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 51.99 และนักเรียน ทำคะแนนได้ ระหว่าง 90-100 คะแนน จำนวน 4 คน #ขอบใจนักเรียน ที่ตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่ #ขอบคุณผู้ปกครอง ที่ส่งเสริมการเรียนของนักเรียน #ขอบคุณคณะครู ที่ตั้งใจสอนอย่างเต็มความสามารถ #ขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่บริหารให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,12:54   อ่าน 72 ครั้ง