รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์วิภาวี (วิโรจน์พันธุ์) ฝ้ายเทศ (รองศาสตราจารย์วิภาวี)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น :
อีเมล์ : wipaweef24@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 6 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 มิ.ย. 2564,09:41 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.178.205


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล