กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการ
           ข้อมูลครู อาจารย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
อนุบาลปีที่ 1
   
   
   
นางสาวอุศนัน ขันสาคร
   
นางสาวภาราดา พิมพ์เมือง
นางสาวปรานี อินทผล
นางวิมลรัตน์ กระจกรูป
นางสมสิริ พึ่งวร
น.ส.ทาริกา ไกรยะถา
อนุบาลปีที่ 2
 
   
 
นางขวัญหทัย ภู่สาระ
   
นางประภาศรี อยู่จุ้ย
นางปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์
นางเบญจมาศ เพ็ชรรักษ์
นางประไพ ศรีดา
นางพันทนา โพธิ์ศรีมา
ประถมศึกษาปีที่ 1
   
   
   
นางประเทือง บุญคง
   
นางสมพร กองรส
นางสุดาศรี สิงห์ทอง
นางภรณี สุวรรณทรัพย์

นางเบ็ญจา จิตต์สวัสดิ์ไทย

นางศินีนาฏ ดวงธนู
ประถมศึกษาปีที่ 2
   
   
   
นางกนกรัตน์ ราตรีโชติ
   
นางประภารัต มีเหลือ
นางวนิดา ภิญวัยิ
นางประณีต ปิติสุทธิ
นางสกาวรัตน์ ไกยสวน
น.ส.ธิติมา เลาะฟอ
ประถมศึกษาปีที่ 3
   
   
   
นางจินตนา มธโรงรัตน์
   
นางวรรณี สงวนทรัพย์
นางพุทธชาติ บุบผา
นางภัสรา สงวนผิว
นางสาวเรณู วัชรพันธ์
น.ส.เกษศิรินทร์ ทองเฉย
ประถมศึกษาปีที่ 4
   
   
   
นางมานิจ สมจิตร์
   
นางสุภาวดี ชมพูแก้ว
น.ส.กัลยวีร์ พัฒนาพรรณ์
นางมาเรียม ณัฎฐ์ถาวรีย์
นางวันทนา เวชการ
น.ส.โศรตรีย์ แพงจันทร์
ประถมศึกษาปีที่ 5
   
   
   
นางสาวปาริชาติ โต๊ะเอี่ยม
   
น.ส.มาฆะมณี เข็มอนุสุข
น.ส.ศวรรณญา หงษ์ทอง
นางชลิดา สุขเกษม
นางสริตา โชคดี
น.ส.มาลา ภาคาทิน
ประถมศึกษาปีที่ 6
   
   
   
นางดาราวรรณ ทิมทอง
   
นางจันทิมา เดชเพิ่มสุข
นางประนอม คล้ายรักษ์
นางสาววาสนา แก้วหลัก
นางสาวสุธาสินี แสนวงศ์
น.ส.อ้อมกาญจน์ อุบลธิปธนาโชค์
สายชั้นพิเศษ
นางนิจจารีย์ ลักษณะโยธิน
นายศุภรัตน์ ทิพยะพร
นายสุรศักดิ์ หากะวี
นางอัจฉรีย์ คงเจริญเขตต์ิ
นางบุศรินทร์ รังศรัณย์
น.ส.มาลี วิหกรัตน์
นางมาริสา วงศ์สุกรรม
นางฉวีวรรณ สุภสุข
นางจุฑามาศ เชื้อลีวรรณ์
นางวาสนา สุดใจประภารัตน
น.ส.ภัทรสุภา ทองจีน

นายเกรียงไกร ฟักใส

นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดช
นายสุทัศน์ คงศรี
นางคนึง ทรงอยู่
นายสมหมาย สัญญโสภี
น.ส.กนกวรรณ กนกเพ็ชรรัตน์
นางกัญชลี รื่นพานิช
นางขวัญชีวา ศิริโชติ
ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์
ดร.ธีระวัฒน์ สุขีสาร
นางสาวจิตรา วิชยุทธ์
นางสาวสายพิรุณ วดีศิริศักดิ์
นายภิญโญ วรรณสุข
นางรัฐกาญจ์ ทองผาสุข
โครงการ MEP
   
   
   
นางพนิตา สุขสมแดน
   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com