กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการ
           ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
ตั้งแต่
ถึง
1
นางสาวบุญช่วย   ขันธมุติ
ครูใหญ่
1 ตุลาคม 2499 9 มิถุนายน 2512
2
นางวิจิตรา น้ำเพชร
ครูใหญ่
1 กรกฎาคม 2513 1 ตุลาคม 2527
3
นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส
อาจารย์ใหญ่
1 ตุลาคม 2527 14 มีนาคม 2534
4
นางวิจิตรา น้ำเพชร
ผู้อำนวยการ
15 มีนาคม 2534 30 มกราคม 2542
5
นายสมหมาย ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการ
15 มีนาคม 2542 30 กันยายน 2547
6
นายวีระ แก้วหวาน
ผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม 2547 30 กันยายน 2551
7
นายสมควร ทัศนะ
ผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม 2551 30 กันยายน 2554
8
นายจำเนียร คุณเผือก
ผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม 2554 30 กันยายน 2559
9
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการ
3 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com