กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน
ประธานคณะกรรมการ
           คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ประธานกรรมการ  
2
นางศยามล ชิตาพนารักษ์ กรรมการ  
3
นางขวัญชีวา ศิริโชติ กรรมการ  
4
นายสุนทร แพ่งเกษร กรรมการ  
5
พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล กรรมการ  
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ กรรมการ  
7
พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ กรรมการ  
8
พระครูวิสุทธิกิตติวงศ์ กรรมการ  
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินันท์ บุญมี กรรมการ  
10
นายสมควร ทัศนะ กรรมการ  
11
นายชานนท์ สุวรรษภินันท์ กรรมการ  
12
นางสุชาดา พวงโต กรรมการ  
13
พ.ต.ท.สมนึก เสงี่ยมงาม กรรมการ  
13
นางนลินี ด่านชัยวิจิตร กรรมการ  
13
ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ  
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com