กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
คุณศุภวรรณ ภิรมย์พานิช
นายกสมาคม
           คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่
รายนาม
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
คุณศุภวรรณ ภิรมย์พานิช นายกสมาคม  
2
ผศ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ อุปนายก คนที่ 1  
3
คุณมนต์ธนภรณ์ ประภัสสรพิทยา อุปนายก คนที่ 2  
4
นายบุญเลิศ ศรีเตียเพ็ชร เหรัญญิก  
5
คุณกมลภา อั้นจุกจุน ผู้ช่วยเหรัญญิก  
6
คุณมนิดา สถิตมั่นในธรรม ผู้ช่วยเหรัญญิก  
7
คุณสุทธิรัตน์ วรรณวิมลสุข กรรมการ  
8
คุณวรสิทธิ์ ดีอารมย์ กรรมการ  
9
รองฯผอ.ประยุทธ นิลวงศ์ กรรมุการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฯ
10
ผอ.สมคิด ศรประสิทธิ์ กรรมการ  
11
นพ.ธวัชชัย วงศ์รยุทธ์ กรรมการ  
12
คุณสมชาย เพ็ญศิรินภา กรรมการ  
13
คุณรัตนา ศิษฏ์สุเมธ กรรมการ  
14
คุณชัยพัทธ์ พิพัฒน์ธนสกุล กรรมการ้  
15
คุณอมรรัตน์ อ่อนละออ กรรมการ  
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com