กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
           ข้อมูลครู อัตราจ้างชาวต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่
ชื่อ นามสกุล
หมายเหตุ
1
Ms.Meriam C. Agpawan
 
2
 Ms.Kornelia C. Agpawan
 
3
 Mr.David Schaefer
 
4
 Ms.Rizza Tiburan Rubio
 
5
 Ms.Ludovico Jr.Honrada
 
6
 Ms.Charlotte Le Masurier
 
7
 Mr.Edward Charles Pilkington  
8
 นางภูษา ทองอุดม  
9
 นางสกาวรัตน์ ไกยสวนl  
10
 นางสาวชนัสม์ เพ็ชรรักษ์  
11
 นายจตุพจน์ มีครุฑ  
12
 นางสาวณัฐธิดา งามสมทรัพย์  
13
 นายเอกสิทธิ์ แซ่จ๋าว  
14
 นางสาวสญมภรณ์ ศรีจันทร์  
15
 นางสาวพรชนก ศรีผ่อง  
16
 นางสาวบุศราภรณ์ กองรส  
17
 นายวรายุ ศรีบุบผา  
18
 นายอาทิตย์ พงษ์จินดา  
19
 นางสาวกานต์ธีรา กาญจภูมิ  
20
 นางสาวสุทัตตา เวทย์วัฒนะ  
21
 นางสาววริยา อิ่มอุดม  
22
 นายมานพ ชุมภูแก้ว  
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com