ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ์ สนธิสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย ( โครงการคุรุทายาท) มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๓๙ โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" อาจารย์ 1 ระดับ 3 (โครงการคุรุทายาท)
พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล