ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเอกพล พันธุ์โชติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)​ สาขา​ ปรัชญา​ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)​ สาขาการบริหารการศึกษา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนตำหนักเพนียด​ ครูผู้ช่วย
พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง) ครู
พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล