กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการ
           หัวหน้าสายชั้น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
น.ส.อุศน้นท์ ขันสาคร
นางขวัญฤทัย ภู่สาระ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
นางประเทือง บุญคง
นางกนกรัตน์ ราตรีโชติ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางจินตนา มะโรงรัตน์
นางมานิจ สมจิตร์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
น.ส.ปริชาติ โต๊ะเอี่ยม
นางดาราวรรณ ทิมทอง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay56@gmail.com