กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการ
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
นางพุทธชาติ บุปผา
นางอัจฉรีย์ คงเจริญเขตต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
นางชลิดา สุขเกษม
นางขวัญชีวา ศิริโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ว่าที่ร้อยร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์
นางกัญชลี รื่นพานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางเกษศิรินทร์ ทองเฉย
นางนิจจารีย์ ลักษณะโยธิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์
นายวิฑูรน์ อยู่เรืองเดช
หัวหน้าศูนย์ปฐมวัย
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay56@gmail.com