กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการ
           ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
นายอำนาจ   เภทพ่อค้า
นายธวิช   สุดใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางกัญชรส เนตรนุช
.........................................
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay56@gmail.com