กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการ
           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ นายบุญเลิศ โตสมบุญ
วัน เดือน ปี เกิด 2 กันยายน 2503
ภูมิลำเนา 32/1 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน 96/26 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 081-8624807
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ ค.ศ.3 (ระดับ 8) เงินเดือน 62,760 บาท
ประวัติครอบครัว
สมรสกับ นางราตรี โตสมบุญ
มีบุตร 2 คน
1.นางสาวกุลธิดา โตสมบุญ
2. นางสาวณัฐชาพร โตสมบุญ
ประวัติการศึกษา
2516 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2519 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
2521 มัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ.5) โคกกระเทียมวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
2523 ประกาศนีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เอกคณิตศาสตร์ โทพลศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี
2527 การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ
2542 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการรับราชการ
2524 ครู 2 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธ์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2527 อาจารย์ 1 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2528 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2532 ครูใหญ่โรงเรียนวัดซึกสุนทรศึกษาราม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2533 ครูใหญ่โรงเรียนวัดวิมลสุนทร อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2535,41 ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร อำเภอนพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อายุราชการ 35 ปี 7 เดือน (ณ 30 ธันวาคม 2559)
ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 27 ปี 7 เดือน 9 วัน (ณ 30 ธันวาคม 2559)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ผลงานดีเด่น โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก 2555
คติ- หลักการทำงาน " "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" ยึด "ระเบียบ ระบบ คุณธรรม" ตามแนว "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา""
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubana56y@gmail.com